Anna Bobrzecka

Do swoich działań z dziećmi z powodzeniem włącza elementy pedagogiki zabawy. Zna język migowy, stosuje metody komunikacji alternatywnej (piktogramy) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Interesuje się zagadnieniami arteterapii. Zdobywała doświadczenie jako wychowawca w klubach młodzieżowych oraz domach pomocy społecznej. Odbywała staż podczas akcji "Wakacje w Skansenie" pracując z dziećmi.jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012