TERAPIA PEDAGOGICZNA z muzykoterapią i choreoterapią- Studia podyplomowe

Organizator studiów: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 470 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej). 
Koszt studiów: 3600 zł - wpisowe 0 zł.

Miejsce: 
 - Chorzów (centrum) 
 - Warszawa (Żoliborz)


Studia na specjalności terapia pedagogiczna z dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach IV–VI szkoły podstawowej oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. – kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Studia na tej specjalności są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej. 

Ramowy program:

- psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych, 
- diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
- drama i teatr w terapii pedagogicznej, 
- diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, 
- tyflopedagogika – elementy, 
- surdopedagogika – elementy, 
- diagnoza i terapia integracji sensorycznej, 
- socjoterapia, 
- wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej, 
- arteterapia,
- muzykoterapia, 
- choreoterapia
- konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych. 

W trakcie studiów zdobędziesz kwalifikacje i rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym. 

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, działań wspierających rozwój ucznia, zajęć rozwijających uzdolnienia, potencjały i kreatywność ucznia. 

Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju w takich instytucjach, jak: 
- przedszkola, 
- szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I–III, klasy integracyjne, nauczanie indywidualne), 
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
- domy małego dziecka, 
- alternatywne formy edukacji przedszkolnej, 
- placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka, 
- szkolne oddziały przyszpitalne, 
- szkoły sanatoryjne.

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012