7. Efektywny nauczyciel-wychowawca

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat budowania atmosfery motywacji do działania w klasie, zdobycie umiejętności posługiwania się skutecznymi komunikatami, wzbudzania wzajemnego porozumienia, panowania nad emocjami własnymi i wzbudzania pozytywnych emocji uczniów. W efekcie będziesz lubiany i szanowany przez uczniów i rodziców. Możesz stać się nauczycielem i wychowawcą na szóstkę.


Program:
  1. Znaczenie emocji w procesie uczenia się.
  2. Budowanie więzi z uczniem, skuteczna komunikacja w klasie.
  3. Rola Indywidualnych Wzorców Myślenia w procesie uczenia się i komunikacji.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej.
  5. Rola metaprogramów i ich wykorzystanie w klasie.
  6. „Hipnotyczna lekcja” – kierowanie procesem myślowym ucznia, metamodel, presupozycje.
  7. Metody aktywizujące i mnemotechniki.
  8. Zasada 7 informacji.
  9. Tajemnice procesu zapamiętywania.
10. Nauczyciel – jego wartości i cele.
11. Radzenie sobie ze stresem – elementy Time Line Therapy.
12. Wzbudzanie automotywacji do działania.
13. Wzbudzanie i utrzymywanie pozytywnych emocji (kotwiczenie stanów emocjonalnych).
14. Podsumowanie szkolenia.

Organizacja zajęć:
• Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu, pięć spotkań – razem 30 godzin dydaktycznych.
• Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godzinach 15.00 – 20.00.
• Zajęcia czasami prowadzone są przez pięć kolejnych dni (np.: podczas wakacji lub na zamówienie).
• Zajęcia prowadzone są warsztatowo.

Szkolenie może być również zrealizowane w placówce zamawiającej, dla grupy ok. 20 osób, odbywające się dzień po dniu, w ustalonym terminie i godzinach.

Czas:  30 godzin
Cena: 350 zł za osobę


< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012